Voorwaarden

Algemene Voorwaarden BoeketReekZZZ B.V

Op alle Overeenkomsten die Klant met BoeketReekZZZ aangaat, en op alle diensten en/of producten van BoeketReekZZZ die Klant afneemt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van BoeketReekZZZ, en zijn voor of bij het aangaan van de Overeenkomst aan Klant elektronisch ter hand gesteld.

DEFINITIES

“Abonnement“: een Overeenkomst tussen BoeketReekZZZ en Klant voor het op periodieke basis gedurende langere tijd leveren door BoeketReekZZZ van bloem boeketten, bijbehorende accessoires en eventuele bijbehorende diensten;

“Bedenktijd”: de in het eerste artikel van het hoofdstuk “HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN“ van de Voorwaarden bedoelde termijn;

“BoeketReekZZZ”: de besloten vennootschap BoeketReekZZZ B.V., gevestigd aan de Cotoneater 11, 1424 LB De Kwakel, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 73251925;

“Klant”:de afnemer, zijnde een natuurlijk- of rechtspersoon, die met BoeketReekZZZ een Overeenkomst aangaat;

“Overeenkomst”: iedere door Klant geaccepteerde of uitgevoerde van BoeketReekZZZ afkomstige offerte, iedere bestelling die Klant bij BoeketReekZZZ plaatst, of iedere andere overeenkomst die Klant aan BoeketReekZZZ bindt;

“Persoonsgegevens”: alle persoonsgegevens in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die betrekking hebben op Klant, met inbegrip van betalingsgegevens;

“Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden, met inbegrip van toekomstige bijgewerkte versies daarvan;

“Website”: de website www.BoeketReekZZZ.nl of andere website via welke BoeketReekZZZ haar diensten en/of producten op afstand aanbiedt aan Klant.

EEN ABONNEMENT BIJ BOEKETREEKZZZ

 • Een overeenkomst afsluiten met BoeketReekZZZ geschiedt uitsluitend op afstand. Tussen BoeketReekZZZ en Klant komt een Overeenkomst, al dan niet zijnde een Abonnement, tot stand via de Website op het moment dat de Klant een bestelling plaatst.
 • Om voor een Abonnement in aanmerking te komen, moet Klant:
  • woonachtig zijn in Nederland of het Vlaamse deel van België; en
  • niet woonachtig zijn op de Waddeneilanden.

VERPLICHTINGEN KLANT

 • Bij het aangaan van een Overeenkomst is Klant verplicht om zijn of haar Persoonsgegevens correct en naar waarheid op te geven aan BoeketReekZZZ en/of een partij die BoeketReekZZZ inschakelt ter uitvoering van de Overeenkomst. Klant dient de opgegeven Persoonsgegevens te controleren alvorens het aangaan van de Overeenkomst te bevestigen.

PRIJS

 • Klant is de per Overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd op de per Overeenkomt overeengekomen momenten.
 • BoeketReekZZZ behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in de vorm van Abonnement aangeboden en nog te leveren producten tijdens de looptijd van het Abonnement te wijzigen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitbreiding van de variëteit in bloemen en de dienstverlening (zoals het aantal bezorgdagen), waarbij BoeketReekZZZ Klant uiterlijk 30 dagen voordat een wijziging effect heeft zal informeren.
 • Klant zal bij een wijziging die resulteert in prijsverhoging gerechtigd zijn om de Overeenkomst binnen 15 dagen op te zeggen zonder dat Klant enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 • Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

BETALING

 • Voor de betaling kan Klant uitsluitend gebruik maken van de door BoeketReekZZZ op de Website aangeboden betalingsmogelijkheden.
 • Ingeval Klant gebruik maakt van een automatische incasso, geeft Klant aan Mollie BV toestemming om namens BoeketReekZZZ door middel van een SEPA-machtiging ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen voorafgaand aan elke maand van levering.
 • Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, is BoeketReekZZZ gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de Klant na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is BoeketReekZZZ gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van BoeketReekZZZ voor de betreffende Klant te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Klant komen.
 • Facturen en betalingsherinneringen worden door BoeketReekZZZ uitsluitend elektronisch aangeboden aan Klant. Hierbij zijn de door Klant verstrekte Persoonsgegevens leidend.
 • Het door BoeketReekZZZ te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de, door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft, bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door BoeketReekZZZ te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de periode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige periode.

KORTINGSCODES

 • BoeketReekZZZ-kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor eigen commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. BoeketReekZZZ behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

ONDERBREKEN, OPZEGGEN OF WIJZIGEN VAN OVEREENKOMST DOOR KLANT

 • Klant is gerechtigd om via de Website, schriftelijk of overige door BoeketReekZZZ ondersteunde kanalen (waaronder email en telefoon), de Overeenkomst te allen tijde tijdelijk te onderbreken, te wijzigen of op te zeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn, dan wel de voor een bestelling relevante Persoonsgegevens te wijzigen, 30 dagen voorafgaand aan de onderbreking, wijziging of opzegging.

LEVERING, LEVERTIJD EN UITVOERING

 • BoeketReekZZZ bezorgt overal in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden en in het Vlaamse gedeelte van België.
 • Levering geschiedt op het bij de bestelling door Klant opgegeven adres.
 • Bezorging is alleen mogelijk op de door BoeketReekZZZ aangegeven dagen. Bezorgtijden zijn indicatief.
 • Klant is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door Klant opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, dan is Klant in gebreke m.b.t. acceptatie.
 • Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de Overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van Klant of de door hem aangewezen derde te plaatsen. Klant geeft hiervoor toestemming. Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform de Overeenkomst, dan behoudt BoeketReekZZZ de eigendom totdat het koopbedrag volledig betaald is.
 • BoeketReekZZZ is gerechtig om ter uitvoering van een Overeenkomst derde partijen in te schakelen.

HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN

 • Het uitgangspunt is dat bij de aankoop van producten op afstand, de Klant, indien Klant handelt als consument, een wettelijk herroepingsrecht toekomt. Het betekent dat Klant gerechtigd is om een Overeenkomst zonder opgaaf van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden (“Bedenktijd”). Hiervoor gelden belangrijke uitzonderingen.
 • In afwijking van het vorige artikel, is wettelijk bepaald dat Klant geen herroepingsrecht toekomt bij:
  • de koop van producten die snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen); en
  • duidelijk volgens de specificaties van Klant vervaardigde producten die niet zijn geprefabriceerd en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Klant.
 • Het herroepingsrecht tijdens de Bedenktijd geldt dus alleen voor Overeenkomsten voor zover die betrekking hebben op eenmalige extra’s (zoals vazen) en waardebonnen, mits deze laatste ongebruikt zijn.
 • Als het herroepingsrecht van toepassing is, gaat de Bedenktijd bij een Overeenkomst in op:
  • de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het bestelde product heeft ontvangen; of
  • de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product heeft ontvangen, indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd; of
  • de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
 • In afwijking van het voorgaande gaat de Bedenktijd bij een Abonnement in op de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product heeft ontvangen in het kader van zijn of haar Abonnement.
 • Klant kan het herroepingsrecht uitoefenen door dit kenbaar te maken middels de door BoeketReekZZZ opengestelde kanalen.
 • Tijdens de Bedenktijd dient Klant zorgvuldig om te gaan met ontvangen producten en bijbehorende verpakkingen. Klant zal producten slechts mogen uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij een product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal Klant het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na het verlopen van de Bedenktijd aan BoeketReekZZZ retourneren conform de door BoeketReekZZZ gegeven instructies.
 • Een product waarvoor het herroepingsrecht geldt kan worden geretourneerd aan het volgende adres: BoeketReekZZZ B.V., Cotoneater 11, 1424 LB De Kwakel.
 • Het uitoefenen van het herroepingsrecht is voor Klant kosteloos, maar de kosten van retournering komen volledig voor rekening van Klant, tenzij BoeketReekZZZ Klant uitdrukkelijk heeft aangeboden een geleverd product zelf bij Klant op te (doen) halen.
 • Indien Klant producten, die onder een Abonnement of Overeenkomst vallen die wordt herroepen tijdens de Bedenktijd, reeds heeft betaald, zal BoeketReekZZZ de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Klant terugbetalen.

PRIVACY

 • Voor het kunnen voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van een Overeenkomst, alsmede vanwege andere doeleinden, zoals marketing, verwerken wij Persoonsgegevens van de Klant. BoeketReekZZZ hanteert hiervoor het privacybeleid welke via de Website beschikbaar is.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

 • Voor zover wettelijk toegestaan is BoeketReekZZZ niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met inbegrip van gederfde winst, misgelopen omzet en misgelopen kansen, ontstaan door een door haar geleverd product.
 • BoeketReekZZZ garandeert dat een door haar geleverde product geschikt is voor het doel waarvoor het op grond van de door BoeketReekZZZ verstrekte informatie bestemd is en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 • Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van een product die is ontstaan gedurende de Bedenktijd, als een behandeling van dat product door Klant verder is gegaan dan noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
 • Klant is aansprakelijk voor ieder gebruik dat van zijn inloggegevens wordt gemaakt.
 • BoeketReekZZZ is wettelijk verplicht Klant eraan te herinneren dat Klant er recht op heeft dat een afgeleverd product voldoet aan de betreffende Overeenkomst.

WIJZIGING VAN DEZE VOORWAARDEN

 • BoeketReekZZZ behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Voor zover wettelijk vereist zal Klant over wijzigingen vooraf worden geïnformeerd.
 • Indien de in het vorige artikel bedoelde wijziging een wezenlijke wijziging van de door BoeketReekZZZ toegezegde prestatie inhoudt, zal Klant gerechtigd zijn de Overeenkomst op te zeggen voordat de betreffende wijziging jegens Klant effect verkrijgt.
 • Het verdient aanbeveling voor Klant om de Website regelmatig te raadplegen om te borgen dat Klant op de hoogte is van de meest recente versie van de Voorwaarden.

ONTBINDING

 • Indien de Klant zijn verplichtingen onder een Overeenkomst, bijvoorbeeld de betalingsverplichting, niet nakomt dan is BoeketReekZZZ gerechtigd om Klant middels een ingebrekestelling de gelegenheid te geven om binnen een door BoeketReekZZZ gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, en indien nakoming uitblijft, de Overeenkomst buiten rechte te ontbinden.
 • BoeketReekZZZ behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de Overeenkomst ook volledige vergoeding van alle schade, met inbegrip van incassokosten, op Klant te verhalen.

OVERIGE BEPALINGEN

 • Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door BoeketReekZZZ uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 • Andere algemene voorwaarden dan deze Voorwaarden zijn niet van toepassing. Voor zover noodzakelijk wijst BoeketReekZZZ de toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Klant uitdrukkelijk van de hand.
 • Niets in deze Voorwaarden beoogt een overdracht of licentie van intellectuele-eigendomsrechten van BoeketReekZZZ ten gunste van Klant te bewerkstelligen of tot stand te doen komen. BoeketReekZZZ behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
 • Een Overeenkomst, of enige rechten en verplichtingen daaronder, mag/mogen door Klant niet worden overgedragen aan een derde zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van BoeketReekZZZ.
 • BoeketReekZZZ is gerechtigd haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst (deels) over te dragen aan een derde. Klant stemt hiermee in, welke instemming voor zover vereist tevens als medewerking kwalificeert. Een dergelijke overdracht tast de geldigheid van een Overeenkomst niet aan.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, alsook deze Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.
 • De rechtbank te Amsterdam is uitsluitend bevoegd van eventuele geschillen tussen BoeketReekZZZ en Klant, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de Overeenkomst, kennis te nemen.